Podmínky a pravidla

Vítejte na stránkách Aventuro!

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání stránek aventuro.cz ‘s aventuro.cz, které se nacházejí na adrese aventuro.cz .

Přístupem na tyto stránky aventuro.cz předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Nepokračujte v používání stránek aventuro, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy: “Klient”, “Vy” a “Váš” označuje Vás, osobu přihlášenou na této stránce aventuro.cz a vyhovující podmínkám společnosti. “Společnost”, “Naše”, “My”, “Naše” a “Nás” odkazuje na naši Společnost. “Strana”, “Strany” nebo “My”, odkazuje na Klienta i na nás. Všechny pojmy se vztahují k nabídce, přijetí a úhradě plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení potřeb Klienta, pokud jde o poskytování uvedených služeb Společnosti, v souladu s platnými právními předpisy a s výhradou, . Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní s velkým písmenem a/nebo on/ona nebo oni, se považuje za zaměnitelné, a tudíž se vztahuje k témuž.

Soubory cookie

Využíváme používání souborů cookie. Vstupem na Aventuro jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů na aventuro.cz.

Většina interaktivních aventuro.cz s používá cookies, které nám umožňují načíst údaje o uživateli při každé návštěvě. Soubory cookie používá naše aventuro.cz k umožnění funkčnosti určitých oblastí, aby se usnadnila návštěva lidí na našem aventuro.cz . Soubory cookie mohou používat také někteří naši affiliate/reklamní partneři.

Licence

Není-li uvedeno jinak, vlastní aventuro.cz a/nebo jeho poskytovatelé licencí práva duševního vlastnictví k veškerému materiálu na webu Aventuro. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z Aventuro je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

znovu publikovat materiál z Aventuro
prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z Aventuro
Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z Aventuro
dále šířit obsah z Aventuro

Tato smlouva začíná platit dnem jejího podpisu.

Části tohoto aventuro.cz nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech aventuro.cz . aventuro.cz nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává Komentáře před jejich přítomností na aventuro.cz . Komentáře nevyjadřují názory a stanoviska aventuro.cz,jeho zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a stanoviska osob, které je zveřejnily. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nenese aventuro.cz odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo výskytu Komentářů na tomto aventuro.cz .

aventuro.cz si vyhrazuje právo monitorovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete se a prohlašujete, že:

že jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich stránkách aventuro.cz a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích osob;
Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak protiprávní materiál, který by byl zásahem do soukromí.
Komentáře nebudou používány k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Tímto udělujete aventuro.cz nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravě a oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich Komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše stránky aventuro.cz bez předchozího písemného souhlasu:

Vládní agentury;
Vyhledávače;
Zpravodajské organizace;
Distributoři online katalogů mohou odkazovat na naše aventuro.cz stejným způsobem, jakým hypertextově odkazují na aventuro.cz jiných uvedených podniků; a
Akreditované podniky v rámci celého systému, s výjimkou náborových neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmí hypertextově odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na aventuro.cz, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o odkaz od následujících typů organizací:

všeobecně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací;
komunitní stránky dot.com;
sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
distributoři online katalogů;
internetové portály;
účetní, právní a poradenské firmy a
vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o odkazy od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás ze zviditelnění hypertextového odkazu kompenzuje absenci aventuro.cz ; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem odkazovat na naše stránky aventuro.cz, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu aventuro.cz . Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také URL adresu vaší stránky, seznam všech URL adres, ze kterých hodláte odkazovat na naše aventuro.cz , a seznam URL adres na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou hypertextově odkazovat na naše stránky aventuro.cz následujícím způsobem:

Použitím názvu naší společnosti nebo
Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno, nebo
Použitím jakéhokoli jiného popisu našeho aventuro.cz, na který je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Použití loga aventuro.cz nebo jiných uměleckých děl pro odkazování není povoleno, pokud není uzavřena licenční smlouva na ochrannou známku.

Rámečky iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled stránek aventuro.cz.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich aventuro.cz. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vašich aventuro.cz vznikají. Na aventuro.cz by se neměl objevit žádný odkaz (odkazy), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušování či jiné porušování práv třetích osob.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat odstranění všech odkazů nebo konkrétního odkazu na naše stránky aventuro.cz. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše aventuro.cz. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a jejich zásady odkazování. Trvalým odkazováním na naše aventuro.cz souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami odkazování a budete je dodržovat.

Odstranění odkazů z našeho aventuro.cz

Pokud na našem aventuro.cz naleznete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezajišťujeme, že informace na tomto aventuro.cz jsou správné, neručíme za jejich úplnost nebo přesnost; neslibujeme ani, že aventuro.cz zůstane dostupné nebo že materiály na aventuro.cz budou aktualizovány.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich aventuro.cz a používání těchto aventuro.cz . Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se:

neomezuje ani nevylučuje naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
omezovat jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není povolen podle platných právních předpisů; nebo
vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v tomto oddíle a na jiných místech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností.

Dokud jsou aventuro.cz a informace a služby na aventuro.cz poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakékoli povahy.